Het belang en de autoriteit van de Soennah

 

Volgens het algemeen begrip vormen de Qoraan en de Soennah van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) de hoekstenen van de Islaam. Echter, sommige fenomenen die zich voor hebben gedaan hebben het noodzakelijk gemaakt om te schrijven over de Soennah en om voor eens en voor altijd haar plaats in de Islaam vast te stellen. Deze fenomenen zijn de volgende:

  1. Er bestaat een misverstand over de plaats van de Soennah versus de Qoraan. Het is niet ongebruikelijk om van sommige moslims uitspraken te horen als: "Wat in de Qoraan staat, moet je volgen." Men kan ook horen: "Iets kan niet verplicht gemaakt worden als het niet in de Qoraan staat. Als het alleen in de Soenna vermeld wordt, dan kan het alleen opgevat worden als aangeraden en niet als iets dat verplicht nagevolgd dient te worden." Dit misverstand komt gewoonlijk door het feit dat relevante informatie over en het gebruik van het woord Soennah de persoon op een verwarde manier heeft bereikt.
  2. Er zijn ook groepen mensen die claimen dat moslims niet verplicht zijn de Soennah te volgen. Deze mensen beweren dat zij de Qoraan volgen en alleen de Qoraan. Zij proberen uitgebreide argumenten te geven om hun visies te ondersteunen. Helaas zijn zij er in geslaagd sommige mensen te bedriegen. In het bijzonder in het Westen proberen zij nieuwe bekeerlingen tot de Islaam te benaderen wiens begrip van, of ervaring met de Islaam beperkt genoemd kan worden. Wanneer hun argumenten echter in detail bestudeerd worden, komt men erachter dat ze geheel onacceptabel zijn.
  3. Er is invloed geweest van sommige bewegingen onder de moslims die de rol van de Soenna in de Islaam teniet doen, om zo de Islaam moderner te maken en te laten passen bij (vooral) de Westerse beschaving. De argumenten van deze mensen zijn meestal ingewikkelder en gedetailleerder dan van degenen die de Soenna in zijn geheel afwijzen. Soms laten zij een acceptatie van de autoriteit van de Soenna in zijn geheel zien, maar wijzen een bepaalde hadith af die zij "problematisch" vinden. Verder hebben zij de gewoonte om zich bezig te houden met terminologie die de luisteraar of lezer niet helemaal begrijpt, zoals het argument over moetawatir hadieth versus ahad hadith.
  4. Tot slot, oriëntalisten, missionarissen en anderen vallen nog steeds de Soenna van Allah's boodschapper (vrede en zegeningen zij met hem) aan. Deze mensen realiseren zich heel goed wat het belang is van de Soenna in de Islaam. Wegens het algemene gebrek aan kennis onder de moslims wat betreft de Soenna en de ahadith, kunnen zij gemakkelijk via deze weg de Islaam aanvallen. In sommige gevallen zijn hun argumenten zo langdradig en ingewikkeld en worden ze soms gepresenteerd in de vorm van proefschriften en wetenschappelijke artikelen. In andere gevallen, vooral onder de evangelisten, behoren de argumenten slechts tot schaamteloze misleidingen en leugens.

Dit specifieke werk gaat vooral over de bovengenoemde kwesties (1) en (2). Categorieën (3) en (4) vereisen discussies die in grote details ingaan op de hadith-wetenschap, het behoud ervan enzovoorts. Met de Wil van Allah de Verhevene zullen ze in een tekomstig werk behandeld worden. Het doel van dit huidige werk is eenvoudigweg om duidelijk te maken wat de positie en het belang van de Soenna en ahadith zijn in de Islaam.

 

Uitgeverij:Momtazah

Auteur: Jamal Al-din M. Zarabozo

Vertaler(s): Oem Soelaym

Uitvoering: Hardcover

Pagina's:225

 

 

Het belang en de autoriteit van de Soennah

€ 10,00

  • Niet op voorraad